Zpráva o hospodaření 1990 – 2015

Hospodář Ing. Karel Hurta

Vážení přítomní,rovněž vás zdravím na dnešní schůzi členů.

Hospodářem naší TJ jsem od roku 1981, kdy mně předal funkci pan Josef Výmola.

Od té doby se systém financování sportu změnil několikrát. Bohužel počet a  rychlost změn se v poslední době zrychluje tak, že nikdo nevíme ani netušíme, co bude za rok.

Dovolte mně stručnou rekapitulaci systému za posledních 25 let.

Po revoluci v roce 1989 byl nastolen systém financování činnosti ve sportu prostřednictvím ČSTV, jehož součásti jsme do loňska byli. Dotace na činnost se odvíjely od vykazovaného počtu členské základny, dotace na údržbu majetku byly počítány z nákladů na elektřinu, otop, vodné a stočné a další náklady související s majetkem TJ.

Dotace na činnost byly rozdělovány z odvodů SAZKY, dotace na údržbu byly ze státních prostředků.

S všeobecně  známými problémy SAZKY začaly zdroje na činnost před cca patnácti lety vysychat., až se ztratily úplně. Rovněž dotace na údržbu a zvelebování zařízení bylo stále obtížnější získat. Přesto si myslím, že náš spolek finančně nestrádal a jeho činnost byla limitována spíše aktivitou členů. Rozpočet příjmů a výdajů se v tomto období pohyboval kolem 60 tis. ročně.

Stejně však bylo nutné najít novou cestu k udržení provozuschopnosti našeho sportovního areálu.

Stalo se tak zrušením smlouvy se soukromým nájemcem sálu a zřízení vlastní hospodářské činnosti. Provoz Sportklubu v režii TJ zajistil samofinancování provozu areálu – elektřinu, plyn, úklid prostor. Vodné bylo dotována obcí Bystřička.

Činnost oddílů nebyla po roce 2002 nijak rozvinutá a nevyžadovala náročné financování.

Zvrat nastal po roce 2002, kdy se aktivita činnosti začala zvyšovat. Zájem tenistů o rozšíření tenisových kurtů nastartoval „stavební horečku“ v areálu.

Byla získána dotace 200 tisíc z krajských prostředků, padesátitisícová bezúročná půjčka z od okresního sdružení.  Na výstavbu šly zisky z provozu Sportklubu i z finančně úspěšných vodáckých víkendů. Byla nastartována spolupráce s obecním zastupitelstvem. Tenisové kurty byly úspěšně dobudovány (odpracováno 1400 brigádnických hodin).

Činnost aktivních oddílů (šach, nohejbal, cvičení) byla pak financována především z vlastních členských příspěvků.

Stavební ruch v areálu pokračoval s přestávkami pak i nadále. Postupně byly zbudovány přístřešky pro posezení při kulturních i sportovních akcích v areálu, víceúčelové hřiště. Zvelebení areálu se odrazilo na počtu pořádaných sportovních akcí, počtu účastníků i diváků.

Poslední stavební akcí byla přestavba podia a rekonstrukce studny u hřiště na minikopanou (100 tis + 43 tis.). Vodu pro zavlažování sportovišť máme tedy zajištěnu ze dvou zdrojů bez závislosti na obecní (placenou) vodu.

V roce 2013 bylo uveden v realitu zákon o loteriích, kdy část zisku loterijních společností byla převedena na obce, které je měly dále použít přes svůj rozpočet pro financování sportu a dalších aktivit v obci.

Konečně byl tedy opět obnoven zdroj financování sportovní činnosti. Systém však není tak jednoduchý.  Zatím nevíme, kolik a kdy peněz na obecní účet dojde.
Dalším momentem je, jaký budeme mít vliv na přidělení těchto peněz z obecního rozpočtu (počet zastupitelů pro sport). Dalším momentem jsou účetní problémy – předpisy a vyhlášky, které se stále mění.

Myslím, že danou situaci se nám podařilo strategicky zvládnout nadmíru dobře :

 1. v zastupitelstvu máme tři mandáty plus další příznivce
 2. svou činností přesvědčujeme, že finance nám svěřené budou dobře a účelně využity

V současné době máme tedy následující zdroje financování činnosti (sportovní i stavební)

 1. vlastní zdroje – členské příspěvky – zústávají v oddílech
 2. vlastní zdroje – poplatky za pronájmy sportovního zařízení – do TJ
 3. vlastní zdroje –  zisk z provozu Sportklubu – do TJ
 4. vlastní zdroje – zisky ze sportovních akcí (vodácký víkend) – do TJ
 5. dotace obce z podílu na odvodech loterijních společeností
 6. dotace obce z jejího rozpočtu
 7. dotace na individuální akce (odbor školství ZK, Ministerstvo školství …)
 8. sponzorské dary – do oddílů, které je získaly, jinak do TJ

Zdálo by se, že si můžeme vyskakovat, ale opak je pravdou. Každá získaná částka vyžaduje nemalé úsilí – sledování výzev na dotace, sepisování žádostí včetně přípravy projektů, účast na schůzích, lobbing, evidence  a vykazování.atd.

Systém výdajů je tento :

Oddíly a organizační složky TJ si připraví rozpočet na roční činnost s rozpisem uvažovaných akcí a požadavky na dofinancování akcí z rozpočtu TJ.

Výkonný výbor sestaví celkový rozpočet TJ.s ohledem na společné akce a stavby.

Rozpočet může být je rámcový. Nikdy nevíme, kolik peněz se nám podaří získat.

Na druhou stranu je třeba mít připravené účetní doklady a faktury, aby případné prostředky navíc nepropadly.

Změny můžeme očekávat zejména v oblasti legislativy – účetní zákony a předpisy, příspěvky ČUS – odvody RS a výše, stanovení minimálního členského příspěvky na člena TJ.

V letošním roce očekáváme tyto příjmy

 • poplatek za nájem areálu a sportoviště ( VAK, PČR, NsP VM …)
 • zisk ze sportklubu
 • zisk vodácký víkend
 • obec – dle rozpočtu obce na činnost a výstavbu
 • dotace ZK – smeč
 • sponzoři dle aktivity oddílů

Návrh investičních akcí na rok 2015
1.rozšíření a obnova kurtu na nohejbal

a.1) kurt včetně sloupků a spodní stavby (základy a rozvod elektřiny pro osvětlení) ………………200 tis Kč
a.2) stožáry a svítidla osvětlení ….130 tis Kč

Předpokládáme zajištění částí financí z rozpočtu obce (konec února 2015)

 1. Dále Obec Bystřička požádala o dotaci na přístavbu klubovny a sociálního zařízení v sytému ROP (rozvojový operační program)

Projekt je v souladu s koncepcí dostavby sálu – viz výkresy.

Rozpočet akce je 1.500 tis. Kč.- dotace z ROP max. 400 tis. Kč. Obec se bude snažit zajistit dofinancování z dalších dotačních titulů. Předpokládá se vlastní podíl žadatele (občanů, členů TJ) formou brigádnických hodin.

Ve výhledu na další roky pak uvažujeme o dostavbě sociálního zařízení pro aktivní sportovce – WC, umývárny, šatny

Celkovou opravu střechy nad sálem Sportklubu plánujeme současně s eventuální dostavbou sportovního sálu na západní straně.

Děkuji za pozornost, Ing. Karel Hurta, hospodář TJ Sokol.

Oficiální web TJ Sokol Bystřička

%d bloggers like this:

pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close